O organizacji

Ustawą o kulturze fizycznej z dnia 3 czerwca 1984 r. zabroniono stosowania w sporcie środków farmakologicznych i innych substancji dopingowych. W dniu 16 listopada 1989 r. minister Spraw Zagranicznych Rządu Rzeczypospolitej Polskiej podpisał Konwencję Antydopingową Rady Europy. Konwencję tę 3 lipca 1990 r. ratyfikował Prezydent RP. Konwencja jest kompleksową, międzynarodową umową, której celem jest zwalczanie stosowania niedozwolonych środków i metod przez sportowców. Podpisanie i ratyfikowanie konwencji oznacza, że władze Rzeczypospolitej Polskiej przyjęły na siebie odpowiedzialność za zwalczania dopingu w naszym kraju.

Tworząc system antydopingowy w Polsce, w 1988 r. powołano Komisję Antydopingową, działającą w latach 1991 -1993 pod nazwą Rada do Zwalczania Dopingu w Sporcie, która ostatecznie w 1993 r. przemianowano na Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

W grudniu 1995 r. Komitet Społeczno-Polityczny Rady Ministrów przyjął Narodowy Program Zwalczania Dopingu w Sporcie. Program ten oparty na Konwencji Antydopingowej Rady Europy, Karcie Olimpijskiej MKOl oraz ustawodawstwie polskim, koncentruje się na zadaniach z zakresu edukacji, przeprowadzania kontroli antydopingowych, kontroli stosowania sankcji przez polskie związki sportowe.

W 2005 r. weszła w życie ustawa o sporcie kwalifikowanym, uchylająca przepisy ustawy o kulturze fizycznej w zakresie zwalczania dopingu w sporcie. Wpłynęło to na zmianę struktury organizacyjnej Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Kamieniem milowym w światowym programie antydopingowym było powstanie Konwencji Antydopingowej UNESCO, która została ratyfikowana w 2007 r. Na mocy Konwencji prawem obowiązującym stał się Międzynarodowy Standard Listy i Metod Zabronionych oraz Międzynarodowy Standard Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych, które są integralną częścią Światowego Kodeksu Antydopingowego.

W 2010 r. weszła w życie ustawa o sporcie, która wprowadziła zmiany w definicji dopingu, w zakresie podmiotowym , oraz przewiduje penalizację podawania substancji zabronionych osobom przygotowującym się lub uczestniczącym w rywalizacji sportowej.

Z dniem 1 lipca 2017 r. Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie przekształciła się w Polską Agencję Antydopingową.


Piśmiennictwo:
R. Grucza, A. Pokrywka, „Doping zabija sport”, roz. „Historia dopingu”, Warszawa  2007.

Metadane

Data utworzenia: 04.07.2016 21:33:54 Utworzył(-a): Michał Rynkowski
Data modyfikacji: 04.09.2017 13:36:18 Zmodyfikował(-a): Michał Rynkowski
Data publikacji: 04.07.2016 21:54:53 Opublikował(-a): Michał Rynkowski