Zadania Polskiej Agencji Antydopingowej

Zgodnie z treścią art.  5 ust. 1 ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie do zadań Agencji należy w szczególności:

1) określanie zasad i przebiegu kontroli antydopingowej;

2) ustanawianie reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie;

3) planowanie i przeprowadzanie kontroli antydopingowej w okresie podczas zawodów oraz w okresie poza nimi;

4) szkolenie i podnoszenie kwalifikacji kontrolerów antydopingowych Agencji, 

5) przyznawanie zgody na używanie danej substancji zabronionej lub metody zabronionej przez zawodnika, o której mowa w art. 3 ust. 4;

6) opracowywanie, wdrażanie i wspieranie programów edukacyjnych, informacyjnych i szkoleniowych w zakresie zwalczania dopingu w sporcie;

7) powiadamianie zawodników lub innych osób podejmujących współpracę z osobą pomagającą w przygotowaniu do współzawodnictwa sportowego o statusie tej osoby, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10, oraz o konsekwencjach współpracy z tą osobą;

8) opiniowanie projektów założeń projektów ustaw oraz projektów aktów prawnych w zakresie zwalczania dopingu w sporcie;

9) współpraca z zagranicznymi podmiotami właściwymi w zakresie zwalczania dopingu w sporcie;

10) współpraca z organami administracji publicznej, instytutami badawczymi oraz innymi podmiotami właściwymi w zakresie badań wspierających zwalczanie dopingu w sporcie

Metadane

Data utworzenia: 04.07.2016 21:28:31 Utworzył(-a): Michał Rynkowski
Data modyfikacji: 04.09.2017 13:35:37 Zmodyfikował(-a): Michał Rynkowski
Data publikacji: 04.07.2016 21:55:30 Opublikował(-a): Michał Rynkowski